Yleiset lainaehdot

Voimassa 1.6.2013 alkaen

1. Lainan tiedot

Lainan määrä, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, lainan järjestelymaksun määrä, mahdollinen tilinhoitomaksu ja muut palkkiot sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainasopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.

2. Lainan myöntäminen

Lainan myöntää Top Finance Oy (jäljempänä lainanantaja). Luottoraja on 2000 €.  Ensimmäisen noston tulee olla vähintään 200 euroa, jonka jälkeen voit nostaa rahaa tilillesi tarvitsemasi summan luottorajasi puitteissa.

Sopimus syntyy, kun lainansaaja on allekirjoittanut sopimuksen joko käsin tai sähköisesti. Allekirjoituksen vastaanotettuaan lainanantaja toimittaa sopimuksen mukaisen lainasumman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille.

3. Luoton käytöstä aiheutuvat kulut ja takaisinmaksu

Luotossa ei ole kiinteää vuosi- tai kk-maksua. Luoton käytöstä luotonsaajan maksettavaksi tulee luottosopimuksessa yksilöity nostoprovisio, joka on enintään 25 % nostettavasta summasta.

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun luottovarat on annettu pankille siirrettäväksi luotonsaajan pankkitilille. Mikäli luottoon sisältyy erillinen koroton aikajakso, ilmoitetaan asiakkaalle kyseisestä edusta varojen noston yhteydessä. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle sopimuksen mukaista korkoa. Korko on kiinteä 7,5% kuukaudessa koko sopimusajan. Lainan nimelliskorko on 90%.  Avoin pääoma sisältää nostetun luoton määrän, luoton nostamisesta aiheutuneet nostoprovisiot ja kertyneen kuukausikoron. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana kuukauden todellisten päivien määrää.

Todellinen vuosikorko esimerkkitapauksessa asiakkaalle, jossa on arvioitu maksettavaksi luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen, kun käytetyn luoton määrä on 2000 euroa ja luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko, on 126,18%. Laskelmassa on huomioitu tyypillisen asiakkaan suorittamat maksut, nostoprovisio sekä luoton korko. Luotonantaja voi periä asiakkaalta hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia.

Luoton vähimmäislyhennys on 20 % laskutushetken avoimesta saldosta, kuitenkin vähintään 50 €. Mikäli luotonsaajan avoin saldo on pienempi kuin 50 €, vähimmäislyhennys on koko avoin saldo.

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä, joka saa olla korkeintaan luoton avoimen saldon määrä. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan avointa saldoa.

4. Luoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen luotonsaajalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle viimeistään eräpäivänä tai menetellyt muuten näiden ehtojen vastaisesti, on luotonantajalla tällöin oikeus rajoittaa luoton käyttöoikeutta mm. estämällä uusien käteisnostojen tekeminen.  Luotonantajalla on tämä oikeus myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta, sekä mikäli luoton luoton turvallisuus on vaarantunut, luotonantajalla on syytä epäillä että luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai mikäli vaara siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan on huomattavasti kohonnut.

5. Luoton poikkeuksellinen erääntyminen

Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 10 % alkuperäisestä lainan määrästä tai jos lainaan sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on lainanantajalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus eräännyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.

5.1 Eräännyttämistä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain 7. luvun 16. pykälän mukaisesti vaadita, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.

5.2 Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

6. Lainansaajan peruuttamisoikeus

6.1 Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin lainanhakija sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: • lainanhakijan nimi ja henkilötunnus • ilmoitus peruuttamisesta • paikka ja päiväys • lainanhakijan omakätinen allekirjoitus. Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen: Top Finance, PL 12, 20320 Turku Peruuttamistapauksissa lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytössä. Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

7. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

7.1 Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 5 mukaisten lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään lainanantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

7.2 Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää.  Lainansaajan tulee tässä tapauksessa maksaa myös kaikki lainan kulut, mukaan lukien lainan nostoprovisio kokonaisuudessaan.

8. Muut ehdot

8.1 Lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia: 1. työsuhde, 2. väestörekisteritiedot, 3. verotiedot, 4. muut lainat.

8.2 Kuluttajansuojalain mukainen lainan kokonaiskustannus ilmenee lainasopimuksesta.

8.3 Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.

8.4 Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee lainansaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.

8.5 Lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on korkolain 4. pykälän 2. momentin mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.

8.6 Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8.7 Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainansaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä mikäli lainansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

8.8 Asiakkaan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli asiakas suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä pääoman vähentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.

8.9. Jos asiakkaalla on vanhoja lainoja, vanhat lainat kuitataan ensisijaisesti uudella 2000eur tililuottosopimuksella.

9. Sopimusehtojen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Silloin kun muutos lisää luotonsaajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan, luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle kirjallisesti muutoksesta etukäteen. Muutoksesta ilmoitetaan luotonsaajalle vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, hän voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Lainasopimuksen irtisanominen -kohdan mukaisesti.

10. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan. Yhteystiedot: Kuluttajavalituslautakunta, Kaikukatu 3, 4 krs. / PL 306, 00531 Helsinki,puh (09) 77261,fax (09) 753 4880. Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Pikalainan ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tarkoituksella virheellisten tai toisen henkilön tietojen antaminen on lain vastaista. Luotonantaja käyttää oikeuttaan viedä kaikki vilpin yritykset viranomaisille syyteharkintaa varten.